Во земјите членки на ЕУ, школарината е иста за сите студенти кои доаѓаат од ЕУ

Во земјите членки на ЕУ, школарината е иста за сите студенти кои доаѓаат од ЕУ