Влезот во ЕУ е чекор напред за модерно и развиено земјоделство.