Како студенти во рамноправна држава членка, ќе можеме да студираме каде било во ЕУ