Дали членството во ЕУ значи поголема заштита на основните човекови права?

Дали членството во ЕУ значи поголема заштита на основните човекови права?

Европската Унија е еден од светските лидери во унапредување на правната и институционална рамка за заштита на човековите права. Пристапувањето...

Дали со членството во ЕУ се зголемува правната сигурност на граѓаните?

Дали со членството во ЕУ се зголемува правната сигурност на граѓаните?

Една од основните вредности на Европската Унија е владеењето на правото. Независното судство, пристапот до правда, фер судењето, отчетните власти,...