Ма­ке­дон­ски­те ком­па­нии до­би­ва­ат па­зар од по­ло­ви­на ми­ли­јар­да луѓе

Ма­ке­дон­ски­те ком­па­нии до­би­ва­ат па­зар од по­ло­ви­на ми­ли­јар­да луѓе

Пот­реб­ни се зна­чи­тел­ни ин­вес­ти­ции во про­из­вод­ни ка­па­ци­те­ти и мо­дер­ни­за­ција, а за­се­га тие се на не­за­до­во­ли­тел­но ниво Огром­ни мож­нос­ти за из­воз...