Што е ЕУ?

Што е ЕУ?

Европската Унија (ЕУ) претставува супранационална економска и политичка унија помеѓу 28 европски земји кои слободно се обединиле со цел зацврстување...