Дали членството во ЕУ значи поголема заштита на основните човекови права?

Европската Унија е еден од светските лидери во унапредување на правната и институционална рамка за заштита на човековите права. Пристапувањето во Европската Унија значи приспособување на законската рамка за заштита на основните човекови права права, но и зголемени обуки и тренинзи на судиите и обвинителите, што резултира со користење на правото на ЕУ при донесувањето на одлуки и со тоа повисок стандард на почитување и заштита. Земјите членки на ЕУ покажуваат зголемена свест за еднаков третман без разлика на полот, годините, сексуалната ориентација, расата и етничката припадност, религијата, итн., како и борба против расизмот и расното профилирање.

Сите објави од: Владеење на право

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој